.
.

Δείκτες Ποιότητας (2009 B)

Η Mediatel, στα πλαίσια της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Αρ. Απόφασης ΕΕΤΤ, 480/017/13-5-08, ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1153/24-06-2008), παρουσιάζει στο κάτωθι πίνακα τους δείκτες ποιότητας της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου 11850 :

Χρόνος απόκρισης υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου (Κ01)
Χρονική περίοδος συλλογής δεδομένων : B’ εξάμηνο 2009
Χρόνος απόκρισης υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου 10 sec (85,09%)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
· X είναι ο μέσος χρόνος (σε δευτερόλεπτα) μέχρι τη στιγμή που ο χειριστής (operator) απαντά στον καλούντα τελικό χρήστη για την παροχή της ζητούμενης πληροφορίας.
· () εντός παρένθεσης αναγράφεται το ποσοστό των κλήσεων με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων που απαντώνται από χειριστή (operator) εντός 20 δευτερολέπτων από τη στιγμή της εγκατάστασης της κλήσης, εξαιρουμένης της διάρκειας του αρχικού μηνύματος πληροφόρησης