.
.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΜΑ.Ε 31512/01/Β/94/337  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001658201000

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 125 – 127 στο Δήμο Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2014 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 – 31/12/2014.
  3. Εκλογή ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής του.
  4. Έγκριση σύμβασης με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Ανακοινώσεις – διάφορα θέματα και αποφάσεις επ’ αυτών.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 28 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο»